Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.jbnieruchomosci.com.pl
oraz Polityka prywatności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu www.jbnieruchomosci.com.pl przed rozpoczęciem jego użytkowania.

1.Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.jbnieruchomosci.com.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością i jest utrzymywany przez firmę JB Nieruchomości Joanna Banaś z siedzibą w Grudziądzu 86-300, przy ul. Kalinkowej 66-68/7. Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to joanna.banas@vp.pl
Administratorem strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych jest firma: JB Nieruchomości Joanna Banaś, ul. Kalinkowa 66-68/7, Grudziądz 86-300; NIP 876-208-09-70, Regon 340668950.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Używając naszego Serwisu, zobowiązują się Państwo korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Jako administrator wyrażamy zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

Podając nam swoje dane osobowe lub korzystając z naszego Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób i zgodnie z celami opisanymi poniżej poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli zgody. Wyrażenie zgody przez Państwa jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach jej brak uniemożliwi nam podjęcie działań na Państwa rzecz. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: joanna.banas@vp.pl  Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych nam informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego, w takim wymiarze w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z:
– Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku,
– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszystkie osobiste informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy.

4. Serwis przedstawia informacje o firmie JB NIERUCHOMOŚCI i o naszej ofercie, o naszych pracach dla poszczególnych klientów oraz materiały dotyczące problematyki świadczonych przez nas usług. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Serwis zawiera również formularz umożliwiający przesłanie zapytania do naszej firmy.

5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:
– Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub zrealizować zamówienie.
– Aby zapewnić Państwu dostęp do naszej usługi lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze.
– Aby poinformować Państwa o nowych produktach i usługach w naszej ofercie.
– Aby informować Państwa na bieżąco o tematach, którymi według nas mogą być Państwo zainteresowani.
– Do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.
– Do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku.
– Do administrowania Serwisu i podniesienia jakości naszych usług.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu.

6. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowego upoważnienia, nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych, uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych.

7. Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie. Nie odpowiadamy w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
b) treści reklam i ogłoszeń umieszczanych w ramach Serwisu,
c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,
e) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem,
Nie udzielamy Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, bez żadnych gwarancji. Firma JB Nieruchomości Joanna Banaś nie będzie pociągana do odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające lub związane z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Serwisu, jej zawartości lub zamieszczonych w niej linków. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

8. Wskazujemy ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
a) Spam;
b) Wirusy;
c) Konie Trojańskie,
d) Ataki hakerskie.
Jako administrator podejmujemy działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych zagrożeń, w szczególności poprzez:
a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca Internetu, operator sieci komórkowej, itp.).

10. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy:
a) ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku,
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku
c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219,
d) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800),
e) Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu lub świadczonych usług elektronicznych, za zgodą Stron mogą być rozwiązywane w drodze mediacji. W innych przypadkach sprawy rozstrzygane są rzez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.